J-Wurf Aysha

- Jacelya (dark-zobel Hündin, 195 g)  > Zuhause gefunden

- Jolyn (dark-zobel Hündin, 220 g)     > Zuhause gefunden

- Jiven (dark-zobel Rüde 299 g)          > Zuhause gefunden

- Jedidja (bi-black Hündin, 225 g)      > Zuhause gefunden